جلسه مشترک با ریاست محترم هیئت سرمایه گذاری بغداد

در معیّت ریاست محترم شعبه کیسون در عراق

با موضوع تمدید فعّالیت شرکت کیسون در جمهوری فدرال عراق