دیدار دکتر ربیعی با رئیس هیئت سرمایه گذاری بغداد

جلسه مشترک با ریاست محترم هیئت سرمایه گذاری بغداد در معیّت ریاست محترم شعبه کیسون در عراق با موضوع تمدید فعّالیت شرکت کیسون در جمهوری فدرال عراق

رویداد- دیدار با شرکت های ایرانی در عراق

دیدار آقای احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق، با شرکت های حقوقی مستقر درعراق و استماع مشکلات موجود در حوزه تقنینی ویزای شهروندان ایرانی در جمهوری عراق    

Go to Top