دیدار آقای احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق،

با شرکت های حقوقی مستقر درعراق و استماع مشکلات موجود در حوزه تقنینی ویزای شهروندان ایرانی در جمهوری عراق