دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق  با تلخیص قوانین و تجربه چندین ساله در عراق

اطلاعات کابرردی در خصوص ثبت شعبه و نمایندگی را در اختیار بازدیدکنندگان ارجمند قرار می دهد

تاسیس شعبی از شرکت ایرانی در عراق مطابق قوانین تجارتی حاکم بر وزارت  تجارت جمهوری عراق  منحصرا در سه زمینه  پیمانکاری،تجاره عامه ،سرمایه گذاری  جائز است. و امور ذیل   مقتضی نیل به مقصود است. تاسیس و ثبت شرکت بصورت تائید شده از طریق مراکز واجد صلاحیت ایران و ارائه یک نسخه از اساسنامه و اظهارنامه شرکت که دارای تایید رسمی از طریق  مراجع صالح فوق باشد و آخرین صورت وضعیت مالی پایان سال شرکت با گزارش هئیت مدیره و نیز نسخه ای از گواهی بازرس رسمی شرکت از دفاتر ثبت شده حسابداری که باید ضمیمه گردد. علاوه بر این موارد، تضمین و تعهدات مالی کامل و قانونی نسبت به شعبه در عراق و صدور معرفی نامه تام الاختیار از سوی شرکت به منظور معرفی مدیر شعبه عراق.  ضمنا صدور وکالتنامه ثبت شرکت به وکیل عراقی از طرف مدیر دفتر عراق الزامی است زیرا درعراق ثبت شرکت و شعبه تنها از طریق   وکیل پایه یک دادگستری  دارای پروانه  مخصوص از کانون وکلای عراق  امکان پذیر است. شایان ذکر می باشد  کلیه مدارک فوق میبایست به زبان عربی توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شده و به تائید سفارت عراق در ایران برسد . در انتها نیز هم ۲ فرم تعهد نامه هست که باید به امضاء مدیر عامل شعبه ی  مادر برسد.سایر مدارک فرعی نیز مانند اسکن گذرنامه ی مدیر شعبه  یا دفتر  شعبه به همراه شناسنامه ی ایشان الزامی است که جهت جلوگیری از اطاله  کلام از حصر آن خودداری می گردد.

تشریح قوانین ثبت شعبه در عراق  نیز به شرح ذیل توسط وبسایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق تبیین می گردد.

درباره ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در جمهوری عراق:

۱ـ از آنجاییکه حکومت مؤقت ائتلاف طبق دستور شماره ( ۳۹ ) سال ۲۰۰۳ به تمامی سرمایه گذاران خارجی اجازه انجام فعالیت های بازرگانی از جمله گشایش شعبه ودفاتر نمایندگی در عراق داده است

۲ـ بنا بر این دستور شرکت های خارجی می توانند شعبه ودفاتر نمایندگی در عراق به نام همان شرکت اصلی وتوسط نماینده قانونی خویش دایر نمایند

۳ـ دستور العمل وزارت بازرگانی در راستای اجرای این دستور بویژه مفاد بخش (۵ ) آن صادر شده است که بر طبق آن شرکتهای خارجی می توانند شعبه ودفتر نمایندگی در عراق دایر نمایند

۴ـ بموجب این دستور ، آیینامه ی شماره ( ۳۹ ) صادره از سوی حکومت سابق در سال ۱۹۸۹ در این خصوص لغو وباطل می گردد وتنها ملاک فعالیت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی اجرای مفاد دستور اخیر می باشد

۵ـ همچنین بموجب دستور اخیر حکومت مؤقت ائتلاف ، قانون شماره ( ۵۱ ) سال ۲۰۰۰ در این خصوص نیز لغو وباطل می گردد وتنها ملاک فعالیت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی اجرای مفاد دستور شماره ( ۳۹ ) حکومت ائتلاف در سال ۲۰۰۴ می باشد وهر گونه مقرراتی که با این دستور مغایرت داشته باشد باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد

-بنگاهها ومؤسسات بازرگانی مشمول این دستور العمل

۱ـ تمامی بنگاهها ومؤسسات بازرگانی خارجی که تمایل به گشایش شعبه ودفتر نمایندگی در عراق داشته باشند، مشمول مفاد دستور العمل وزارتی می باشند ، که در ابتدا باید توسط اداره ثبت شرکتها وابسته به وزارت بازرگانی به ثبت برسند سپس ملزم به اجرای مفاد این دستور العمل می باشند

۲ـ به بنگاههای بازرگانی خارجی اجازه داده می شود تا طبق مفاد این دستور العمل فعالیتهای بازرگانی خود را در عراق بطور آزاد وبدون اخذ هرگونه سند مالی اضافی یا ضمانت نامه بانکی یا موارد مشابه شروع نمایند به استثنای سرمایه گذاران خارجی که فعالیتهای خویش در زمینه فروش کالا بطور عمده وخرده انجام می دهند

-تقاضای ثبت ومقررات آن

۱ ـ تمامی بنگاههای بازرگانی خارجی که تمایل به گشایش شعبه ودفتر نمایندگی در عراق داشته باشند باید دو نسخه از فرم مخصوص ثبت شرکت که در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد تکمیل نمایند( نسخه ای در آن اداره بایگانی می شود ونسخه دوم به متقاضی مسترد می گردد ) سپس همراه سایر مدارک مورد نیاز را به مرجع ثبت کننده ارائه نمایند .

۲ ـ سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی عبارتند از:

الف: نام قانونی شرکت ب: نام تجاری شرکت

ج: موضوع کار وفعالیت نمایندگی بازرگانی د: نشانی دفتر نمایندگی بازرگانی در عراق هـ ـ شماره تلفن وفاکس وایمیل دفتر در عراق

و: نام ونشانی مدیر دفتر یا نماینده مفوض یا فرد صلاحیتدار معرفی شده از سوی آن شرکت خارجی اصلی که هر سه باید در عراق اقامت داشته باشند

ز: پاسخ دادن (آری) یا (خیر) به سؤالاتی که در ارتباط با نوع کار وفعالیت دفتر نمایندگی بازرگانی در عراق مانند:

ـ خرید املاک

ـ استخراج منابع طبیعی واجرای طرحهای زیر بنایی·  ـ خرید وفروش کالا بطور عمده وخرده·  قید موارد ذیل در صورت لزوم

ـ میزان مبلغ واریز شده برای سرمایه شرکت)با تعیین نوع ارز( ـ آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت با تعیین تاریخ ونوع ارز

ـ نام ونشانی صاحبان شرکت که میزان سهام آنها حد اقل % ۱۰ باشد

ـ اقرار متقاضیان نمایندگان بازرگانی شرکتهای خارجی مبنی بر صحت اطلاعات مندرج در فرم ویژه هنگام ثبت

۳ ـ مدارک ذیل نیز پیوست اطلاعات درخواستی متقاضیان می گردد:

گواهی ثبت شرکت صادره وثبت شده از سوی مراجع ذیصلاح در کشور اصلی شرکت نسخه ای از اساسنامه شرکت تأیید شده از سوی مراجع ذیصلاح در کشور اصلی شرکت

گزارشی درباره رزومه شرکت و دارندگان امضای مجاز از سوی شرکت همچنین مشخصات مدیر شعبه یا وکیل شرکت یا فرد تعیین شده از سوی رئیس هیأت مدیره برای ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکت در عراق(محل اقامت هر سه نفر باید در عراق باشد)

صورتحساب مالی شرکت برای آخرین سال مالی

در صورتیکه فعالیت نماینده بازرگانی خارجی در عراق فروشندگی کالا(عمده وخرده باشد) نامبرده باید مبلغ۱۰۰۰۰۰  دلار آمریکا به حساب بانکی وزارت بازرگانی که متعاقباً اعلام می شود واریز نماید

ارائه گذرنامه اصلی معتبر(اتباع خارجی) یا شناسنامه وکارت ملی(اتباع عراق) وکیل شرکت یا فرد تعیین شده از سوی رئیس هیأت مدیره برای ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکت در عراق

۴ـ اگر چنانچه اسناد ومدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه یا دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به زبان عربی یا انگلیسی نباشد باید توسط مترجم رسمی دادگستری به زبان عربی ترجمه وتأیید شود

۵ـ پس از تکمیل وارائه مدارک مربوط به ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی باید:

ـ کسب اطمینان از تکمیل وکامل بودن مدارک ارائه شده

ـ مدارک ناقص را متعاقباً تکمیل نماید

ـ دریافت رسید کتبی هنگام تحویل مدارک از مرجع ثبت مبنی بر ارائه مدارک

ـ مدارک کامل از تاریخ دریافت آنها در دفاتر اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد

ـ تقاضانامه شماره گذاری مؤقت می شود

۶ـ مرجع ثبت کننده باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به تقاضانامه ها ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ دریافت اعلام نماید ، مرجع ثبت کننده فقط تقاضاهایی که با دستور العمل وزارتی مغایرت داشته باشد را رد می نماید

۷ـ مرجع ثبت کننده در صورت موافقت با تقاضانامه برای نماینده شرکت خارجی پروانه بازرگانی با قید نام و نشانی شرکت ومهر وامضای اداره ثبت شرکتها صادر می نماید

۸ـ بنگاه بازرگانی از تاریخ ثبت وصدور پروانه بازرگانی از یک شخصیت حقوقی وقانونی برخوردار وتابع قوانین ومقررات دستگاه قضایی عراق می گردد

۹ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به ثبت رسیده را در روزنامه رسمی منتشر می نماید

۱۰ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر بازرگانی به ثبت رسیده را با کد ویژه به وزارتخانه های دارایی)بخش مالیات( وبرنامه ریزی وکار وامور اجتماعی وسایر مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می دارد

۱۱ـ مرجع ثبت کننده چکیده ای از رزومه شرکت ثبت شده ونوع فعالیت آنرا در سایت انترنتی وزارت بازرگانی ارسال می دارد تا عموم مردم از طریق این شبکه در جریان نام وفعالیت شرکت جدید التأسیس قرار گیرند

-اعتراض به رد تقاضای ثبت نمایندگی شرکت

در صورت رد تقاضای ثبت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی توسط مرجع ثبت کننده ، نمایندگان قانونی آنها می توانند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر بازرگانی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت رد تقاضا ارائه نمایند که وزیر بازرگانی ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت اعتراض نامه پاسخ خود را اعلام می نماید ، در صورت رد تقاضای نمایندگان قانونی شرکتهای خارجی از سوی وزیر ، آنها می توانند مراتب اعتراض خود را ظرف ۳۰ از تاریخ دریافت نامه وزیر به دادگاههای صالحه شکایت نمایند که در آن صورت رأی دادگاه به عنوان نظر نهایی وقطعی به شمار می رود

– به روز کردن اطلاعات ارائه شده

اطلاعات ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها هنگام تحویل اسناد ومدارک برای ثبت دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی باید صحیح وکامل باشد وهرگونه اصلاح یا تغییر در اطلاعات ارائه شده باید حد اقل قبل از ۳۱ دسامبر(۱۰ دی ماه) به اداره ثبت شرکتهای عراق گزارش گردد ، نمایندگان بازرگانی شرکتهای خارجی مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده را برعهده می گیرند .

اجرای مفاد دستور العمل

۱ـ دستور العمل وزارتی از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی واز تاریخ امضای آن قابل اجرا است.

۲ـ مرجع ثبت شرکتها باید از انتشار دستور العمل وزارتی در حد اقل ۵ روزنامه رسمی و کثیر الانتشار کشور اطمینان حاصل نماید.

 

ثبت شعبه، ثبت شرکت، ثبت برند و علامت تجاری در عراق